SENICA WITH NEW SQUARE IS FINISHED / SENICA S NOVÝM NÁMESTÍM DOKONČENÁ

18.11.2011 22:22

Dňa 11.11.2011 sa v Senici opäť po roku uskutočnilo Martinské svetlonosenie. V tento výnimočný dátum však bolo podujatie spojené aj so slávnostným otvorením nového námestia.

Začínalo sa už tradične pri DAVe (bývalé múzeum L. Novomeského), kde sa od šestnástej hodiny zhromažďovali Seničania. O hodinu už štartoval lampiónový sprievod, ktorý viedli členovia študentského parlamentu. Po tom, ako sa sprievod presunul na námestie bol odštartovaný hlavný program. Na pódiu vystúpil Spevácky zbor ZUŠ Senica a Záhorácký šermírsko-divadelný spolek Ctibor zahral scénku, ktorá divákom pripomenula povesť o sv. Martinovi. Druhá časť programu patrila slávnostnému otvoreniu Nového námestia. Na záver vystúpilo bigbandové zoskupenie STORM zo Šaštína-Stráže.

 

Projekt riešil prestavbu námestia a jeho integrovaného pešieho systému. Podľa informácií z oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Senica projekt odstránil bariéru medzi zhromažďovacím priestorom a hlavným peším ťahom. Dáva priestor na vznik nových komerčných aktivít a nových priestorov na relaxáciu tak, aby boli integrované s pešou dopravnou infraštruktúrou. Charakter projektu je relaxačno-odpočinkový a dotýka sa výhradne zmien prízemnej časti územia (jedinú výnimku tvoria verejné WC). Zmeny sa dotýkajú skladby a využitia spevnených plôch a parkovísk, polohy trávnatých plôch, mestského mobiliáru, časti zelene, drevín a pod. Pribudne vodná plocha, fontána na pitie a upraví sa existujúca fontána. Primárna aj sekundárna dopravná infraštruktúra zostáva nezmenená, podobne aj hranice uličných sietí.

Pôvodné umelecké vyjadrenie námestia sa v novom návrhu mení. Terasovité usporiadanie, ktoré sa rokmi neosvedčilo, je nahradené spevnenou mierne svahovitou plochou. Parter tiahnuci sa popri obchodnom dome Cieľ a Ďaňovom úrade bude prepojený s námestím a to výrubom a náhradou drevín, ako i asanáciou existujúcich bariérových múrikov. Kompozícia námestia bola zvolená symetrická. Existujúca fontána spolu s bazénmi sa bude rekonštruovať a tvorí os symetrie. Od fontány je umelý potok ústiaci k znaku mesta (umiestnený v dlažbe). Po obvodových líniách je stromová aleja s lavičkami na oddych. V severnej časti – na mieste pôvodného parkoviska – je situované pohotovostné parkovisko v tvare kruhu, v centre ktorého sa nachádza novo vybudovaná tribúna. Na krížení pešieho ťahu v smere od Domu kultúry a „hlavy“ námestia bude umiestnená fontánka na pitnú vodu. Pri kostole sa nachádzajú historické plastiky, ktoré budú obohatené o plastiku moderného umenia. Nástup do kostola bude spolu s úpravou okolia podčiarknutý i v dlažbe. Západná časť námestia ako i všetky strany svetelnej križovatky budú chránené proti vstupu chodcov betónovými stĺpikmi s reťazami.

Prefabrikované prvky drobnej architektúry drobného mestského mobiliáru, akými sú lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, budú rovnomerne rozmiestnené po celom riešenom území. Doplnia relaxačné mikrozóny a hlavné komunikačné toky, aby ich odbremenili od dynamického potenciálu. Prvky sú navrhnuté tak, aby došlo k zjednoteniu celého centra mestskej zóny.

 

web search / vyhľadávanie

contact / kontakt